นางสาวรสิตา เพิ่มนาม

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายปราโมทย์ พันธ์สว่าง

ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอุษา ห้วยหงษ์ทอง

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุนิชา กาญจนประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป