งานบริหารทั่วไป

       ปฎิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้อง           ของเอกสารจัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงาน
ให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
งานเอกสาการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการสรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา
และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษารวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง
ประกาศให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา

งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

        คือ การบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์การให้การบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ
และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการบริการงานทุกรูปแบบ
มุ่งพัฒนาหน่วยงานให้ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ส่งเสริมการปฏิบัติงานงานตามหลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล